Všeobecné podmínky

Vydané poskytovatelem v souladu s ustanovením § 273 obchodního zák.č. 513/91 Sb. v platném znění jako nedílná část smlouvy o poskytování dopravních informací.

DEFINICE POJMŮ:

 1. Databanka je soubor informací o službách (tj. nabídkách přeprav osob a volných vozidel) ve vlastnictví poskytovatele, který jej spravuje a aktualizuje. Je on-line internetovou aplikací.
 2. Internet Service Provider (dále jen ISP) je poskytovatelem služeb připojení k síti internet pro koncové uživatele této sítě.
 3. Přístupem je jedno právo na jedno neomezené připojení do databanky za podmínek daných poskytovatelem. Příjemce může využívat i vícero práv k přístupu do databanky za podmínek dohodnutých ve smlouvě.
 4. Software je programové vybavení používající autorské ochrany, které není ve vlastnictví poskytovatele. Příjemce je povinen se při užívání software řídit licenčním ujednáním autora.

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 1. Cena dle Smlouvy o poskytování dopravních informací je splatná na základě faktury vystavené poskytovatelem a to do 14-ti dnů od jejího vystavení.
 2. Pokud bude příjemce v prodlení s úhradou ceny, zavazuje se zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z měsíční ceny za každý den prodlení. V případě, že bude prodlení delší než 20 dnů je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění příjemce a vzniká mu nárok na dohodnutou smluvní pokutu ve výši jednoměsíční ceny uvedené ve Smlouvě o poskytování dopravních informací. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování poskytovatelem. Odstoupením od smlouvy vzniká poskytovateli právo okamžitě odejmout příjemci přidělené přihlašovací jméno a heslo a ukončit tímto jeho přístup do databanky.

PRÁVA A POVINNOSTI:

 1. Příjemce dává tímto poskytovateli souhlas k zpracování, případně zveřejnění jeho jména a adresy v rámci provozu kontaktní databanky, jakož i nabídky služeb ostatních činností, ostatním příjemcům databanky po dobu trvání Smlouvy o poskytování dopravních informací k účelům využití těchto informací pro využití databanky.
 2. Příjemce se zavazuje při využívání předmětu smlouvy (databanky) dodržovat pravidla etiky a poctivého obchodního styku a provádět ochranu osobních údajů. Příjemce se zavazuje zachovávat obchodní tajemství o skutečnostech, které se v rámci využívání služeb databanky dozvěděl.
 3. Příjemce není oprávněn využívat kontaktní databanku k jiným účelem, než je uvedeno ve Smlouvě o poskytování dopravních informací. V opačném případě odpovídá poskytovateli za škodu, která by mu tímto jednáním vznikla.
 4. Příjemce nese plnou odpovědnost za obsah a pravdivost zveřejněných informací. Pokud příjemce svým jednáním způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se tuto v plné výši poskytovateli uhradit a to do 10-ti dnů od jejího vyúčtování.
 5. Příjemce není oprávněn informace, které získal prostřednictvím systému SPEDBUS, poskytovat jakýmkoliv způsobem (zejména, nikoliv však výhradně, v tištěné, elektronické či hlasové podobě) třetím osobám. Získané informace smí příjemce využívat výhradně ke kontaktování uživatelů systému SPEDBUS, kteří jsou původci informací systémem zveřejňovaných, a to výhradně za účelem nabídky vlastní přepravy či volné přepravní kapacity v reakci na zveřejněnou informaci. V případě, kdy poskytovatel zjistí porušení výše uvedené povinnosti je oprávněn bez dalšího upozornění okamžitě odstoupit od smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody způsobené neoprávněným užitím informací příjemcem.
 6. Příjemci je zakázáno vkládat do databáze jiné informace než o službách (tj. nabídkách přeprav a volných vozů). Příjemce se zavazuje využívat databanku výhradně k informacím o službách (dopravě, tj. nabídkách přeprav a volných vozů).
 7. V případě, že příjemce poruší ustanovení bodů 2,3,5,6,8, v oddíle PRÁVA A POVINNOSTI Všeobecných podmínek, je poskytovatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit a požadovat dohodnutou smluvní pokutu ve výši trojnásobku měsíční ceny. Smluvní pokuta je splatná do 10-ti dnů od jejího vyúčtování poskytovatelem.
 8. Příjemce se zavazuje užívat pouze software řádně poskytnutý po dohodě s poskytovatelem. Software je chráněn autorskými právy. Pokud příjemce využije dalším přístupem bez řádně zakoupeného software kontaktní databanku, je poskytovatel oprávněn, jakmile tuto skutečnost zjistí, bez dalšího upozornění odpojit příjemce od přístupu k databázi a to včetně z přístupu z řádně nabytého software.
 9. V případě opakovaných stížností na chování a jednání příjemce od ostatních příjemců, případně třetích osob, je poskytovatel oprávněn až do odvolání pozastavit příjemci, a to i bez předchozího upozornění přístup k poskytované službě. Tuto skutečnost je však povinen následně oznámit příjemci. Poskytovatel není povinen tuto stížnost ověřovat. Po dobu pozastávky není poskytovatel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy a příjemci nezaniká povinnost platit dohodnutou cenu dle této smlouvy.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

 1. Databanka je ve vlastnictví poskytovatele.
 2. Poskytovatel není odpovědný za provoz zařízení příjemce. Rovněž tak není odpovědný za znemožnění užívání databanky pokud bylo způsobeno třetí osobou (mj. ISP, telekomunikační společností nebo dodavateli energií), případně vyšší mocí.
 3. Smlouvu a všeobecné podmínky lze změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky podepsanými účastníky.
 4. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy a všeobecných podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.