Obchodní podmínky

REKOIMEX s.r.o.,
se sídlem U Rybníka 1343/1, 79201 Bruntál
identifikační číslo: 27765008
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 29149
pro poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti REKOIMEX s.r.o., se sídlem U Rybníka 1343/1, 79201 Bruntál, identifikační číslo: 27765008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29149 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytování dopravních informací (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové aplikace prodávajícího. Internetová aplikace je prodávajícím provozována na internetové adrese www.spedbus.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní aplikace“).
2.
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.spedbus.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

6.
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující využívat databanky SPEDBUS (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní aplikace umožňuje, může kupující nahlížet do aplikace SPEDBUS pouze v omezeném rozsahu bez registrace přímo z webového rozhraní.
7.
Při registraci na webové stránce a při používání aplikace je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při využívání aplikace jsou prodávajícím považovány za správné.
8.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
9.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
10.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
11.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

12.
Webové rozhraní obsahuje data nabízená prodávajícím k využívání v rámci své podnikatelské činnosti. Veškeré nabídky umístěné ve webovém rozhraní jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto nabídek.
13.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká řádným dokončením registrace.
14.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
15.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

CENA ZA VYUŽÍVÁNÍ APLIKACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

16.
Cena za využívání aplikace je stanovena dle platného ceníku umístěného na webovém rozhraní.
17.
Cenu za využívání aplikace může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti v sídle společnosti REKOIMEX s.r.o.
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 194443482/0600, vedený u GE MONEY (dále jen „účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
  • bezhotovostně platební kartou
18.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
19.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

20.
Smlouvu lze oboustranně vypovědět na základě písemné výpovědi doručené druhému účastníku. Výpovědní lhůta je tři dny a počne plynout následující den po jejím doručení.
21.
Prodávající je oprávněn ihned ukončit smluvní vztah v případě, že kupující nesplní ustanovení uvedená v odstavci „Cena za využívání aplikace a platební podmínky“.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

22.
Poskytovatel není odpovědný za provoz zařízení příjemce. Rovněž tak není odpovědný za znemožnění užívání databanky pokud bylo způsobeno třetí osobou (mj. ISP, telekomunikační společností nebo dodavateli energií), případně vyšší mocí.
23.
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní aplikace jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní.
24.
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
25.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
26.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

27.
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
28.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
29.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
30.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při rezervaci provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
31.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě registrovaných subjektů nebudou osobní údaje kupujícího předávány třetím osobám.
32.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
33.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
34.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 31) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
35.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
36.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s aplikací, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

37.
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
38.
Prodávající je oprávněn k provozování databanky na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
39.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
40.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
41.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování REKOIMEX s.r.o., U Rybníka 1343/1, 79201 Bruntál, adresa elektronické pošty info@spedbus.cz, telefon +420731568912.

Smlouva ke stažení